Saturday, 15/08/2020 - 09:13|
VI LỢI ÍCH 10 NĂM PHẢI TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM PHẢI TRỒNG NGƯỜI
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2017- 2018

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị năm học 2017 - 2018; Trường mầm non  Sảng Mộc Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đơn vị  như sau

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM                  

TRƯỜNG MN SẢNG MỘC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28 /BC-TrMN                                                                        Sảng Mộc, ngày 18 tháng 05năm 2018

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017 – 2018

 

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, kế hoạch kiểm tra nội bộ đơn vị năm học 2017 - 2018; Trường Mầm non Sảng Mộc Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đơn vị  như sau:

I. Đặc điểm tình hình nhà trường

1. Tổ chức

Khối lớp Đầu năm Lớp–HS cuối kỳ II

(cuối năm) Đội ngũ (chỉ tính HĐ huyện)

Số lớp Số HS Số lớp Số HS HS nữ HS

nghèo Dân tộc Bỏ học Tổng số CBQL Giáo viên Nhân viên Ghi chú

B.chế HĐ B.chế HĐ

Nhà trẻ 3 nhóm 54 cháu

Mẫu giáo 9 lớp 185 cháu

Tổng cộng 12 nhóm lớp 239 cháu

- Chia ra trình độ: Đại học 18 người; CĐ 02 người; Trung cấp 10 người; tỷ lệ trên chuẩn 66,7%.

- Duy trì sỹ số 100%, trong đó: 

+ Học sinh chuyển trường: 0 cháu+ Số học sinh bỏ học: Không có.

2. Thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ 

* Thuận lợi: 

- Nhà trường có đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác kiểm tra nội bộ tại đơn vị.

- Có sự kết hợp chặt chẽ và thống nhất giữa các bộ phận và tổ chuyên môn trong công tác kiểm tra.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác  kiểm tra. Kế hoạch công tác kiểm tra của nghành giáo dục đối với các nhà trường hàng năm là cơ sở để công tác kiểm tra nội bộ của nhà trường tiến hành thuận lợi và đi vào nề nếp.

- Đội ngũ Ban kiểm tra nội bộ đơn vị trong trường được kiện toàn về số lượng, đa số năng nổ, nhiệt tình và từng bước hoàn thiện kỹ năng về công tác kiểm tra.

- Quan điểm để nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường là phải kết hợp nhiều biện pháp, trong đó công tác kiểm tra phải được tiến hành thường xuyên.

- Đầu năm nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra chi tiết và cụ thể, tạo điều kiện thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

* Khó khăn:

- Một số giáo viên trong Ban kiểm tra nội bộ trường học còn hạn chế về kinh nghiệm nên công tác kiểm tra còn gặp khó khăn.

- Các nội dung kiểm tra chưa sâu, vai trò tư vấn, đánh giá còn mang tính hình thức.

- Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ nhà trường đều là giáo viên kiêm nhiệm nhiều việc, phải dạy trực tiếp trên lớp.

- Một số thành viên của Ban kiểm tra nội bộ đơn vị của trường chưa được tập huấn, chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên.

- Trường có nhiều điểm lẻ đôi khi công tác kiểm tra chưa đúng với kế khoạch.

II. Kết quả công tác kiểm tra nội bộ 

1. Tổ chức

- Có quyết định thành lập, kế hoạch hoạt động ban kiểm tra nội bộ trường học.

- Có đầy đủ các điều kiện cho KTNB thực hiện (tài liệu, nề nếp hoạt động, ý thức)?

2. Hoạt động

2.1. Nhà trường ngay từ đầu năm học đã lập kế hoạch và niêm yết công khai bản KH kiểm tra nội bộ trường học (tại trường; trên wbe của đơn vị)

 2.2. Kết quả kiểm tra đánh giá giáo viên, nhân viên

a. Kiểm tra toàn diện giáo viên: Tổng số 8/8 GV, tỷ lệ 100% (tính trên TS GV giảng dạy), so với kế hoạch đạt 100% Trong đó:

  Xếp loại tốt 07 GV - tỷ lệ 87,5%; Loại khá 01 GV - tỷ lệ 12,5%;

Loại Tb: 0 GV - tỷ lệ: 0%; Loại kém: 0 GV - tỷ lệ: 0%.

b. Kiểm tra chuyên môn: Tổng số: 20 GV, tỷ lệ; 100% Trong đó:

  Xếp loại tốt: 16 GV - tỷ lệ 80%;           Loại khá: 04 GV - tỷ lệ 20%;

Loại Tb: 0 GV - tỷ lệ: 0%;           Loại kém: 0 GV - tỷ lệ: 0%.

c. Dự giờ giáo viên: 251 tiết/20 GV của BGH và Ban KTNB, trong đó xếp loại: 

Dự giờ Số tiết Giỏi % Khá % Tb % Yếu %

Hiệu trưởng 38 tiết

Hiệu phó 84 tiết

Các uỷ viên Ban KTrNB 129 tiết

Cộng 251 tiết

d. Thao giảng: Tổng số: 14 tiết; trong đó xếp loại: 

     Giỏi: 11 giờ =78,6%; loại khá: 3 giờ =21,4 giờ - 0%; Loại Tb: 0 giờ - 0%?

e. Kiểm tra hệ thống hồ sơ sổ sách giáo viên: Tổng số: 20 bộ; Trong đó:; 

 Xếp loại tốt: 16 GV - tỷ lệ: 80%;   Loại khá: 04 GV - tỷ lệ: 20%;

 Loại Tb: 0 GV - tỷ lệ: 0%;    Loại kém: 0 GV - tỷ lệ: %.

g. Việc sử dụng thiết bị dạy học của GV: 

- Thường xuyên bổ sung mua sắm thêm các thiết bị dạy học như sách vở, học liệu, đồ dùng, đồ chơi. 

- Các nhóm/lớp sử dụng và bảo quản tương đối tốt  các thiết bị dạy học.

h. Đánh giá hiệu quả qua các hoạt động kiểm tra: 

- Ban kiểm tra nội bộ đơn vị nhà trường đã thực hiện kiểm tra theo đúng kế hoạch đề ra. Số giáo viên được kiểm tra toàn diện 8/8 người, đạt 100% và xếp loại Tốt 7/8 người, tỷ lệ 87,5%. Xếp loại khá 1/8 người 12,5%

- Số giáo viên được kiểm tra chuyên môn trong năm học là 20/20 người, đạt 100%.

- Các tổ chuyên môn trong trường tiến hành tổ chức thao giảng tháng và chuyên đề theo đúng kế hoạch đã xây dựng. 

- Trong năm  học  Ban kiểm tra nội bộ đơn vị đã tiến hành kiểm tra hồ sơ sổ sách của giáo viên 2 lần của  20/20 người và đạt 100%, xếp loại Tốt chiếm 16/20 =80%, xếp loại khá 4/20=20%

- Các giáo viên trong trường đều có ý thức tốt khi sử dụng và bảo quản các thiết bị dạy học. Hàng thàng đều đăng ký và tự làm đồ dùng, đồ chơi từ những nguyên vật liệu sẵn có của địa phương phục vụ cho giảng dạy, làm tăng thêm hiệu quả của các hoạt động học tập cũng như vui chơi của trẻ. 

2.3. Kết quả kiểm tra các nội dung

a. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua: 

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua theo kế hoạch đề ra.

- Triển khai đầy đủ các công văn, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, huyện, của nghành.

- Tham mưu với các cấp cũng như tăng cường công tác tuyên truyền, thành lập Ban chỉ đạo, có kế hoạch thực hiện năm, kỳ, tháng một cách cụ thể, có bản cam kết giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên với nhà trường. Sơ kết, đánh giá việc triển khai, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo từng đợt, đạt kết quả cao.

- Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đều có ý thức thực hiện tốt các cuộc vận động cũng như các phong trào thi đua và các nhiệm vụ được giao, hoàn thành nghiêm túc với ý thức trách nhiệm cao nội dung từng cuộc vận động, từng phong trào thi đua trong năm học.

b. Công tác đổi mới PP, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá HS; phụ đạo bồi dưỡng; dạy thêm, học thêm…. ?

- Thực hiện tốt công tác đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học.

- Kiểm tra đánh giá học sinh nghiêm túc sau mỗi chủ đề và cuối học kỳ I, cuối năm học.

c. Công tác quản lý khác:

- Việc tổ chức và tham gia các kỳ thi, cuộc thi, hội thi và kết quả đạt được .....? 

Tổ chức thi giáo viên giỏi cấp cơ sở, số người tham gia dự thi 20/20  kết quả đạt: 20/20 giáo viên đạt giỏi cấp cơ sở.

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 3/ 3/c tham gia đạt 100%

- Quản lý, cấp bằng (THCS): Mầm non không có. 

- Việc phân công nhiệm vụ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ..................?

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý phù hợp với công việc và điều kiện thực tế cho từng thành viên trong nhà trường.

- Chất lượng, hoạt động tổ chuyên môn; GV chủ nhiệm lớp, ngoại khoá .......?

Hoạt động của các tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện thường xuyên liên tục và nghiêm túc.

- Việc sử dụng tài chính, tài sản. …..?

Sử dụng tài chính, tài sản tốt.

- Quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngoài ngân sách (Số liệu từng loại cụ thể)

Thu tiền mua sắm phục vụ bán trú: 11 300 000đ

Thu tiền quỹ khuyến học: 3.440.000đ

Thu tiền nước uống, nước sinh hoạt hàng ngày: 0

Thu tiền học phí: 6.100.000đ

Thu tiền học liệu: 45.411.000đ

- Công tác văn thư, hành chính, thư viện, thiết bị ?

+ Thực hiện đầy đủ công văn đi và công văn đến.

+ Thư viện mầm non không có.

+ Quản lý tốt thiết bị.

d. Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại; giải quyết tố cáo; phòng chống tham nhũng tại đơn vị:

Trong năm học 2017- 2018 nhà trường không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

3. Tự kiểm tra toàn diện nhà trường đánh giá, xếp loại về hoạt động kiểm tra nội bộ đơn vị

* Ưu điểm: 

- Nhà trường đã nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ban nghành để xây dựng kế hoạch cụ thể, rõ ràng, sát với điều kiện thực tế của đơn vị.

- Trường ra quyết định kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ đơn vị trường học của đơn vị, phân công cụ thể cho từng thành viên.

- Xây dựng kế hoạch chung cho cả năm học, kế hoạch từng tháng cụ thể, rõ ràng.

- Ban kiểm tra nội bộ đơn vị thực hiện kiểm tra theo đúng kế hoạch đề ra.

- Sau mỗi lần kiểm tra đều có báo cáo và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.

- Kiểm tra công khai, dân chủ và công bằng, có đánh giá, xếp loại sau khi kiểm tra.

- Sau mỗi lần kiểm tra đều lưu giữ hồ sơ đầy đủ, khoa học.

* Nhược điểm: 

Kế hoạch kiểm tra đôi lúc chưa kịp thời phải điều chỉnh chuyển tháng sau

* Tự đánh giá, xếp loại: Tốt

III. Đề xuất, kiến nghị: 

- Tạo điều kiện mở các lớp tập huấn cho 100% các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ đơn vị trường học.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác kiểm tra nội bộ đơn vị trường học năm học 2017-2018 của Trường Mầm non Sảng Mộc.

 

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

    - Phòng GDĐT huyện;                                                                 

    - Lưu trường

 

                                                                                                        Ma Thị Nở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 33
Tháng 08 : 687
Năm 2020 : 18.438